ΝομοΣοφία

φιλοσοφία, ιστορία, πολιτική, δίκαιο

Archive for Μαρτίου 2012

Λογοτεχνία

leave a comment »

Μικρά κείμενα

Προμηνύματα τυραννίδος(*)

 

Τι αηδέστερον των εν ταις τρίβοις κυβερνητικών εορτών ; Τι ελεεινότερον όχλοι, κραυγάζοντος Ζήτων ο θάνατός μου ! Ζήτω η αποκτήνωσις των τέκνων μου ; Ευφημισμοί αντί δραχμών ηγορασμένοι, προεμήνυσαν πάντοτε τυραννίδος τήξιν …

 

Η πρωτεύουσα του βασιλείου … ούτε μεγάλην έχει την έκτασιν, ούτε πολυάνθρωπος είνε τον πληθυσμόν, ούτε παρίσταται θελκτικωτάτη. Εκ πρώτης όψεως αι ηγεμονικαί αξιώσεις της αντίκειται προς την μετριότητα του σχήματός της. Κτίσμα βαρβαρικόν, εις κρηπίδα δουλεία βεβλημένον, δούλον δ’ έκτοτε διατελέσαν, και δούλον παρελάσαν εις αιώνα εξευγενισμού …

 

… μας προσκαλεί να αναδρομήσωμεν εις τον Ιούνιον του σωτηρίου έτους 1570, έτους προοιμιαζομένου και αυτού το μέγιστον κατόρθωμα της τότε χριστιανωσύνης, την ναυμαχίαν της Ναυπάκτου.

 

Ημέρα επισήμου, ειμή και δημοχαρούς έτι πανηγύρεως επανήρχετο συνήθως η Τετάρτη του μηνός τούτου εις την πρωτεύουσαν της Κρήτης. Γνωστόν, ότι οι αβασίλευτοι δημοκράται του Αδρίου είχον επονομάσει την αποικίαν βασίλειον.

 

Εωρτάζετο παρά των εγχωρίων αρχών η αμφιετής ανάμνησις της νίκης, ης χάριν η Βενετία επανέκτησέ ποτε την αποστατήσασαν νήσον. Την μνήμην του περικλεούς συμβάντος συνεπανηγύριζε πέραν θαλάσσης και η μητρόπολις με απαράμιλλον επίδειξιν χαρμονής. … Κατ’ ανωτέραν διαταγήν ώφειλε και η δεσμώτις να συνεωρτάζη το γεγονός, δι’ ου τα δεσμά της αναπαλλάκτως επαγιώθησαν. Αλλ’ εάν η βία επιβάλη το πένθος, δεν επιβάλλει και την ευφροσύνην. Εις τα προγράμματα τα αυθεντικά, εις τας δαφνοφόρους αψίδας, εις τα σημαιοστόλιστα των αρχόντων παράθυρα το πλήθος αντέταττε νεκρώσιμον σιγήν. Αι μεν πόλεις, ασφυκτούσαι υπό τους πνιγηρούς της αστυνομίας περιπτυγμούς, ανείχοντο εύτε και χείρον τας τέρψεις των δεσποτών, τα ειρωνεύματα των εν τοις πράγμασιν. Αλλ’ η εξοχή … απέσχεν εκ προθέσεως πάσης οιασδήποτε συμμετοχής … αποφεύγοντας την πληκτικήν κωδωνοκρουσίαν, τα αργυρώνητα του συφερτού επικροτήματα …

 

(*) Σπυρίδωνος Ζαμπελιού, Κρητικοί Γάμοι, σ.σ. 31 κ.επ., Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κ. & Ε. Ουράνη, Αθήνα 1989

 

Advertisements

Written by nomosophia

31 Μαρτίου, 2012 at 14:58

Αναρτήθηκε στις Λογοτεχνία